datum: 4. september 2017 avtor: Andreja Šalamun

V Elektro Celje od maja do julija končali številne projekte

V družbi Elektro Celje so do letošnjega maja do julija končali dela na številnih srednje- (SN) in nizko napetostnih (NN) objektih. Prepričani so, da ima izgradnja novih SN in NN objektov, kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje za odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen.

Vnesi prispevek

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!
vnesi prispevek

Elektro Celje dela LjubnoTako so v tem obdobju končali dela na nadomestni transformatorski postaji 20/0,4 kV Grušovlje in električnih vodih, kar je del projekta kabliranja DV 2 x 20 kV Nazarje - Ljubno.

Zaradi zagotavljanja ustreznih napetostnih razmer na območju vzhodnega dela Ložnice v občini Braslovče so zgradili novo transformatorsko postajo Ložnica vrh, kjer so prej odjemalci električno energijo dobivali s transformatorske postaje Ložnica. Hkrati so zgradili tudi priključni kablovod 20 kV DV 20 kV D33/8 Ložnica, op. št.9-TP Ložnica vrh.

Da bi izboljšali kakovost dobave električne energije na območju Breznega vrha, so zgradili transformatorsko postajo 20/0,4 kV Landfrid Brezni vrh s priključnim kablovodom20 kV v skupni dolžini 1100 metrov.

»Zaradi povečanega odjema industrijskega odjemalca KLS Ljubno in zaradi izboljšanja zanesljivosti napajanja z električno energijo na širšem območju Ljubnega in Zgornje Savinjske doline, smo sprejeli odločitev, da se opusti obstoječi daljnovod 2 x 20 kV Nazarje – Ljubno ter izvede ustrezno kabliranje,« so pojasnili v Elektro Celje. Dodali so, da je kabliranje zaradi obsežnosti razdeljeno na več faz. »V prvi polovici leta 2017 je bilo zaključeno kabliranje daljnovoda 2 x 20 kV Nazarje - Ljubno med tč. 22 in tč. 90, preurejena TP Šentjanž in zgrajena TP Okonina Kovač nadomestna. Skupna dolžina kabliranja v teh dveh fazah znaša 4500 metrov.

Ker je bil na trasi daljnovoda 20 kV Hudenovo v občini Sevnica zasajen sadovnjak, ki ga je prekrivala protitočna mreža, ki je ovirala dostop do daljnovoda, so morali najti novo rešitev. »Protitočna mreža je postavljena v varovalni pas 20 kV daljnovoda, s čimer je onemogočeno posluževanje stikala na lesenem drogu in oteženo vzdrževanje obstoječih stojnih mest DV 20 kV Hudenovo. Zato smo položili nov 20 kV kablovod v dolžini 429 metrov, ki je nadomestil obstoječi DV 20 kV Hudenovo,« so pojasnili v družbi Elektro Celje.

Dela so končali tudi na območju naselja Podbočje v občini Krško, kjer se transformatorske postaje napajajo radialno. »Z izgradnjo kablovoda 20 kV med TP Podbočje šola in DV 20 kV Savinek smo tako izboljšali zanesljivost napajanja transformatorskih postaj na tem območju. Dolžina kablovoda znaša 1105 metrov. Hkrati smo za kasnejšo položitev optičnih kablov vzporedno z 20 kV kablovodom položili prosto cev,« pravijo.

Da bi zagotovili ustrezne napetostne razmere, so zgradili novo transformatorsko postajo 20/0,4 kV Belinje in električne vode. Transformatorska postaja z električno energijo napaja obstoječe in predvidene odjemalce na območju vinorodnega okoliša Belinje. V sklopu investicije je bil zgrajen tudi priključni kablovod dolžine 878 metrov.

Da bi izboljšali zanesljivost napajanja SN mreže na širšem območju Kostanjevice, pa so zgradili novo razdelilno postajo RP Kostanjevica. Zgradili so tudi dva SN kablovoda, ki povezujeta stojno mesto D57/2 daljnovoda 20 kV Kostanjevica vodovod in B kablovod 20 kV Kostanjevica bencinski servis z RP Kostanjevica. Skupna dolžina kablovodov je 554 metrov.

Zaradi povečanih potreb po zagotavljanju oskrbe z električno energijo na območju Mrzlega polja, ki leži na obrobju Občine Laško, je bilo treba zgraditi tudi nadomestno transformatorsko postajo 20/0,4 kV Marof in 390 metrov kablovoda. S tem bo mogoče na tem področju zagotoviti kakovostno oskrbo z električno energijo za nove odjemalce, so pojasnili v družbi Elektro Celje.