NAGRADNA IGRA: JUB podarja material za fasado v vrednosti 4.000 evrov

NAGRADNA IGRA JE ZAKLJUČENA.

Dobra toplotna izolacija fasade znižuje stroške gospodinjstev za ogrevanje v zimskem in hlajenje v poletnem času, povečuje udobje bivanja ter pripomore k trajnostnemu razvoju okolja. Da to res drži, se bo lahko prepričal eden od bralcev Energije doma. Družba JUB namreč podarja nagrado v vrednosti 4.000 evrov z DDV za material za fasadni sistem.

Vrednost nagrade ustreza vrednosti fasadnega sistema za izdelavo 150 m2 fasadnih površin ob uporabi materialov Akrilni glajeni omet 1,5 mm, JUBIZOL EPS F-W0 150 mm, Kulirplast 1,8 premium, EPS lepilna malta, JUBIZOL mrežica 145, Unigrund.

Kaj morate storiti, da bi si priborili nagrado, pa preberite v nadaljevanju.

jubizol logo


NAGRADNA IGRA JE ZAKLJUČENA.


PRAVILA NAGRADNE IGRE
JUB d.o.o. in Energetike.NET d.o.o.


JUB kemična industrija d. o. o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju soorganizator) v sodelovanju s podjetjem Energetika.NET d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana (organizator), z namenom promocije za podjetje JUB kemična industrija d. o. o. organizira nagradno igro Podarjamo vam material za fasado v vrednosti 4.000,00 evrov (v nadaljevanju nagradna igra), ki poteka od 30. 6. 2014 do vključno 15.11. 2014. Nagradna igra poteka v medijih Energetike.NET.

S temi pravili in pogoji organizator in soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so polnoletni državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova www.energijadoma.si ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri. 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo spletni obrazec na www.energijadoma.si in priložijo fotografijo lastne stanovanjske hiše, ki bodisi potrebuje nov fasadni sistem bodisi potrebuje obnovo (sodelujejo lahko nove stanovanjske hiše brez fasadnega sistema ali stanovanjske hiše s fasadnim sistemom starejšim od 15 let).

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju in soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Način sodelovanja
Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da:
- izpolni spletni obrazec, kjer navede svoje podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko, e-naslov, in pripne fotografijo lastne stanovanjske hiše, ki potrebuje nov fasadni sistem ali potrebuje obnovo).

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime in priimek, naslov, telefonsko številko, e-naslov, in fotografija stanovanjske hiše (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo organizatorju in podeljevalcu nagrade ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime, priimek, naslov) objavijo v medijih organizatorja Energetike.NET in soorganizatorja www.jub.si v primeru, da so izžrebani. 

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Izbor nagrajenca
Organizator bo izžrebal naslednje nagrade: 1 x nagrado v vrednosti 4.000,00 EUR z DDV za material za fasadni sistem, ki ga prevzame v JUB Design Studiu, Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani. Vrednost nagrade ustreza vrednosti fasadnega sistema za izdelavo 150 m2 fasadnih površin ob uporabi materialov: Akrilni glajeni omet 1,5 mm, JUBIZOL EPS F-W0 150 mm, Kulirplast 1,8 premium, EPS lepilna malta, JUBIZOL mrežica 145, Unigrund.

Nagrajenec se zaveže, da bo o gradnji ali obnovi svoje fasade pisno (po navadni pošti ali na elektronski naslov #EM#746a4269716728627d#EM#) obveščal organizatorja. Nagrajenec je dolžan pri izdelavi fasade uporabiti le materiale podjetja JUB.

Nagrajenec se strinja, da bo sodeloval v reportaži, ki jo bo posnela ekipa Energetike.NET in ki predvideva fotoreportažo prevzema nagrade in fotoreportažo ob zaključku del na fasadi. Obe reportaži bosta objavljeni v medijih Energetike.NET in www.jub.si. 

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Za izbor zmagovalca bo poskrbela komisija, ki jo sestavljata organizator in soorganizator. 

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja in soorganizatorja. Žrebanje nagrajenca bo v petih dneh po zaključku nagradne igre na naslovu Energetika.NET d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. Nagrada bo podeljena na slovesnosti v prostorih podjetja JUB kemična industrija d. o. o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, nagrajenec se zavezuje, da bo prisoten na podelitvi nagrade in bo odgovarjal na morebitna vprašanja. 

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izbrala 1 (enega) nagrajenca. Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinja, ali če nagrajenec ne dokaže lastništva ali povezave z lastnikom stanovanjske hiše, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izbranemu nagrajencu.

O izboru nagrajenca se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izbora; navzočih osebah; poteku izbora; izbrani telefonski številki ali e-pošti ter uri zaključka izbora. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Izbor je dokončen.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Izbrani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po pošti, e-pošti oziroma po telefonu najkasneje v osmih dneh po žrebanju, nagrajenec pa bo objavljen tudi na spletnih straneh www.energijadoma.si in www.jub.si. 

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti/e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:
• osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
• davčno številko
ter navesti davčni urad. 

Nagrajenec prevzame nagrado z osebnim dokumentom in potrdilom JUB-a, ki dokazuje istovetnost nagrajenca in upravičenost do nagrade. Veljavnost podeljenega kupona je do 30. 11. 2015. Nagrajenec lahko kupon zamenja za izdelke namenjene za fasado, ki jih proizvaja organizator skladno z materiali navedenimi v pravilih sodelovanja v nagradni igri, v prodajalni soorganizatorja na naslovu JUB Design Studio, Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, ob sobotah pa od 7. do 13. ure. 

V kolikor nagrajenec nagrade zaradi kakršnegakoli razloga ne prevzame do 30. 9.2015 se šteje, da nagrada ni bila koriščena. Pravica do koriščenja nagrade v tem primeru zastara. V tem primeru si podjetje JUB pridržuje pravico, da nagrade ne podeli. Nagrada ni zamenljiva za gotovino ali za katero drugo blagovno nagrado in ni prenosljiva na tretjo osebo.


Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade ali da izbere novega nagrajenca, če:
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
• se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Plačilo davkov
Soorganizator JUB kemična industrija d. o. o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, bo za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Zasebnost in varstvo podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri vključijo v Evidenco udeležencev aktualne nagradne igre na internetu podeljevalca nagrade in zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni igri, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in podeljevalca nagrade ter pošiljanje tedenskega elektronskega časopisa s strani organizatorja. Uporabljajo se za neposredno trženje s strani organizatorja po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. 

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja in soorganizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:  odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s povratnim sporočilom in besedo »odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.

Udeleženec nagradne igre organizatorju in podeljevalcu nagrade dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator in soorganizator zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator in soorganizator nagradne igre se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in podeljevalec nagrade bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih. 

Avtorstvo
Udeleženec jamči organizatorju in soorganizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju in soorganizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma, da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju in soorganizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. 

S sodelovanjem pri tej nagradni igri udeleženec prenaša na organizatorja in soorganizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev in sicer na fotografijah, nastalih v zvezi z avtorskim delom ter na reportaži in fotoreportaži nastali med delom ter ob zaključku del na fasadi. Udeleženec izrecno dovoljuje objavo avtorskih del na spletnih straneh organizatorja in soorganizatorja. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice udeleženčevih prispevkov za namen dokončanja avtorskega dela.

Končne določbe 
Organizator in soorganizator nagradne igre ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega natečaja. 

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu #EM#757367676a6c75737e664a6e62687c6875657b78753b78726c#EM#

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja in soorganizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator in soorganizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na www.energijadoma.si in www.jub.si. 

Ljubljana, 1. 7. 2014 

Energetika.NET d.o.o.
JUB kemična industrija d. o. o.